Οικογενειακό Επίδομα

servushellas επιδόματα

Το οικογενειακό επίδομα (Familienbeihilfe) μπορεί να αποκτηθεί μέχρι τα 24α γενέθλια του παιδιού. Σε περίπτωση κοινωνικής θητείας και αναπηρίας το οικογενειακό επίδομα χορηγείται μέχρι τα 25α γενέθλια. Επίσης, αν ο βαθμός αναπηρίας ξεπερνάει τα 50% τότε αυξάνεται το ποσό  του οικογενειακού επιδόματος.

Το εισόδημα ενός παιδιού μέχρι το έτος όπου κλείνει τα 19 δεν έχει σημασία. Αν ένα παιδί εισπράξει εισόδημα από το έτος στο οποίο γίνεται 20 χρόνων, το συνολικό φορολογητέο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000 ευρώ ετησίως. Διαφορετικά πρέπει να επιστραφεί το ποσό υπερβολής.

 

Ποιοι δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα:

 • γονείς που ζουν και εργάζονται στην Αυστρία.
 • Το οικογενειακό επίδομα διατίθεται μόνο αν το παιδί ανήκει στο νοικοκυριό του προσώπου που κάνει την αίτηση. Εάν το παιδί δεν ανήκει στο νοικοκυριό, τότε δικαιούται μόνο οικογενειακό επίδομα από τη στιγμή που το πρόσωπο αυτό είναι το κύριο υπεύθυνο για τη διατροφή του παιδιού.
 • Επιπλέον, το παιδί δεν μπορεί να κατοικεί εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό, εκτός αν πρόκειται για ένα κράτος μέλος της ΕΕ / ΕΟΧ.
 • Μια άλλη εξαίρεση ισχύει για φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό για σκοπούς μιας αποδεδειγμένης επαγγελματικής εκπαίδευσγς. Εάν ο γονέας είναι ο κυρίος υπεύθυνος για τη διατροφή, εξακολουθεί να λαμβάνει το οικογενειακό επίδομα, αφού το παιδί περιλαμβάνεται στο νοικοκυριό.

Κατά βάση, το οικογενειακό επίδομα το λαμβάνει η μητέρα. Εάν ο πατέρας υποβάλει αίτηση για οικογενειακό επίδομα, πρέπει είτε να αποδείξει ότι είναι αυτός είναι ο κύριος διαχειριστής του νοικοκυριού είτε η μητέρα να παραχωρήσει την αξίωση προτεραιότητας της.

Από την ηλικία των 18 ετών, η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος χορηγείται μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Όταν το παιδί ολοκληρώνει μια επαγγελματική εκπαίδευση ή σπουδές, συμμετέχει σε μια μετεκπαίδευση πάνω σε ένα διδαγμένο επάγγελμα και η άσκηση του επαγγέλματος δεν είναι δυνατή, όταν υφίσταται κάποια μορφή αναπηρίας, όταν βρίσκεται σε κοινωνική/στρατιωτική θητεία και στην αρχή ή στη συνέχεια μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η αίτηση για το οικογενειακό επίδομα μπορεί να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Finanzonline και είναι δωρεάν.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά – Erforderliche Unterlagen:

Όταν το παιδί είναι ενήλικο απαιτείται το δικαιολογητικό σπουδών ή μιας τρέχουσας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όσοι δεν είναι αυστριακοί υπήκοοι πρέπει να φέρουν επίσης τη βεβαίωση εγγραφής τους στην Αυστρία. Αν πρόκειται για στρατιωτική/κοινωνική θητεία πρέπει να φέρει κανείς και το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

Για κάθε παιδί ηλικίας μεταξύ 6 και 15 ετών καταβάλλεται μαζί με το οικογενειακό επίδομα του Σεπτέμβρη  αυτομάτως το ποσό των 100 ευρώ ως στήριξη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς „Schulstarthilfe“ .

Η αίτηση για το οικογενειακό επίδομα είναι δωρεάν.

Αν ο βαθμός αναπηρίας ξεπερνάει τα 50% τότε αυξάνεται το ποσό  του οικογενειακού επιδόματος.

 • Από τη γέννηση   114,00 Ευρώ
 • Από 3ων ετών      121,90 Ευρώ
 • Από 10 ετών         141,50 Ευρώ
 • Από 19 ετών         165,10 Ευρώ

 

Το μηνιαίο συνολικό ποσό του οικογενειακού επιδόματος αυξάνεται για κάθε παιδί εάν υπάρχουν τουλάχιστον 2 παιδιά:

 • Για δύο παιδιά χορηγείται, 7,10 ευρώ για κάθε παιδί
 • Για τρία παιδιά χορηγείται  17,40 ευρώ για κάθε παιδί
 • Για τέσσερα παιδιά χορηγείται 26,50 ευρώ για κάθε παιδί
 • Για πέντε παιδιά χορηγείται  32,00 ευρώ για κάθε παιδί
 • Για έξι παιδιά χορηγείται  35,70 ευρώ για κάθε παιδί
 • Για επτά και περισσότερα παιδιά χορηγείται  52,00 ευρώ για κάθε παιδί

 

Πίστωση φόρου για τέκνα – Kinderabsetzbetrag

Η πίστωση φόρου για τέκνα χορηγείται ανά μήνα μαζί με το οικογενειακό επίδομα και ανέρχεται στα 58,40 ευρώ.

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για το οικογενειακό επίδομα;

 • Οι γονείς του παιδιού. Εάν το παιδί ανοίκει στο νοικοκυριό ενός γονέα, τότε αποκτά αυτός ο γονέας το οικογενειακό επίδομα. Ο αντίστοιχος γονέας επίσης αποκτά το οικογενειακό επίδομα αν το παιδί φοιτά και ζει σε ένα επιπλέον σπίτι. Εάν ανήκετε στην οικογένεια ενός από τους γονείς σας, το οικογενειακό επίδομα οφείλεται στον γονέα αυτό. Οι σπουδαστές εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του νοικοκυριού των γονέων τους εάν ένα δεύτερο σπίτι είναι υποχρεωτικά καταληφθεί με σκοπό την εκπαίδευση. Από το 1992, καταρχήν, η μητέρα έχει δικαίωμα εγγραφής. Εάν δεν ζείτε πλέον με κανέναν γονέα, οφείλεται στον γονέα που φέρει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους συντήρησης για εσάς.
 • Το ίδιο το παιδί μπορεί να κάνει την αίτηση για το οικογενειακό επίδομα και να δέχεται το χρηματικό ποσό απευθείας στο δικό του λογαριασμό. Βέβαια πρέπει να κάνει την αίτηση με το συμπληρωμένο έγγραφο Direktausbezahlung der Familienbeihilfe” με την υπογραφή των γονέων. Υπεύθυνη είναι πάντα η φορολογική υπηρεσία στον τόπο διαμονής του αιτούντα.

 

Ποια έγγραφα πρέπει να υποβληθούν;

 • το συμπληρωμένο έγγραφο “Αίτηση οικογενειακού επιδόματος”
 • Αντίγραφο της δήλωσης κατοικίας „Meldezettel“
 • Η επιβεβαίωση συνέχισης και πιο πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών „Studienblatt“
 • Σε περίπτωση αναπηρίας και το συμπληρωμένο έντυπο “αίτηση για αυξημένο οικογενειακό επιδόμα λόγω αναπηρίας”

Εάν υποβάλλεις εσύ ο ίδιος ως φοιτητής την αίτηση για το οικογενειακό επίδομα πρέπει να υποβάλλεις επιπλέον το έγγραφο “άμεση καταβολή οικογενειακών επιδομάτων”,  στα γερμανικά “Direktausbezahlung der Famililenbeihilfe”. Όλα τα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν τα οικογενειακά επιδόματα (π.χ. αλλαγή αντικειμένου σπουδών) και αλλαγές στο όνομα ή τη διεύθυνση πρέπει να αναφέρονται στη σχετική φορολογική υπηρεσία εντός ενός μηνός.

 

 

Πηγές:

www.help.gv.at